Etikai bizottság működési rendje

Annak érdekében, hogy az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexében felállított szabályok hitelessége ne sérüljön, szükséges egy független Etikai Bizottság felállítása, mely panasz esetén, vagy vitás kérdésekben határozatot hoz, így őrizve az Etikai Kódexet maguknak valló és betartó szervezetek hitelességét és megbízhatóságát.
 
 
MŰKÖDÉSI KERETEK
 
 
Tagok, létszám
 
Az Etikai Bizottság tagjait a Testület választja meg. Bárki lehet jelölt, a tagokat a taggyűlés választja meg titkos szavazással. A Bizottság tagjai lehetnek külső (nem az Testület tagjainak képviselői) vagy belső szakértők is. A Testület minimum 5 tagot köteles választani az Etikai Bizottságba, ezen túlmenően póttagok is választhatóak. A póttag a rendes tagok érintettsége, vagy lemondása esetén rendelkezik az Etikai Bizottság ülésén szavazattal. A Bizottsági tagok megbízatása 2 évre szól, mely 2 alkalommal hosszabbítható meg.
 
Ülésrend
 
Az Etikai Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, de ezen túlmenően ülés összehívását bármelyik tag vagy a Kezelőszerv is kezdeményezheti. Az Etikai Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Etikai Bizottság döntései nyilvánosak, a Testület honlapján elérhetőek.
 
Érintettség
 
Bizottsági tag érintettsége esetén nem lehet tagja az aktuális ügyben eljáró bizottságnak. Etikai Bizottság tagja érintettsége fennáll, ha Ő maga vagy közeli hozzátartozója tagi, munkatársi, önkéntes vagy az elmúlt 2 évben bármilyen szerződéses jogviszonyban állt az ügyben vizsgált szervezettel vagy ha az adott szervezetben bármilyen pozíciót betöltött. A tag köteles nyilatkozni, amennyiben az adott ügyben részéről érintettség áll fent.
 
Díjazás
 
Etikai Bizottság tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként végzik. Az eljárás során felmerülő indokolt költségeket a Kezelőszerv fedezi. 
 
Elnök
 
Az Etikai Bizottság elnökét a tagok maguk választják az egy tag egy szavazat elv szerint, többségi szavazással.
 
Határozatképesség
 
Az Etikai Bizottság ülése határozatképes, ha legalább 3 szavazatképes tag jelen van. Szavazatképes a tag, ha nem érintett az ülésen tárgyalt ügyben. 
Az Etikai Bizottsági tagok az ülésen telefon-konferencia, Internetes konferencia eszköz útján, vagy más ehhez hasonló kommunikációs eszköz révén is részt vehetnek, amennyiben ezen eszközök lehetővé teszik, hogy minden résztvevő személy megfelelő módon hallja egymást. Az ilyen módon történő részvételt úgy kell tekinteni, mintha az Etikai Bizottsági tag személyesen vett volna részt az ülésen.
 
 
Határozat ülés tartása nélkül, írásbeli határozathozatal
 
Az Etikai Bizottság írásos formában is elfogadhat határozatokat, ülés megtartása nélkül. Az Elnök vagy a Kezelőszerv e-mail útján továbbítja a határozattervezeteket az Etikai Bizottsági tagoknak a kézhezvételtől számított három (3) munkanapos válaszadási határidő kitűzésével. Az Etikai Bizottsági tagok a határozat tervezetben megjelölt módon adhatják le szavazatukat. A tag szavazata akkor érvényes, ha az legkésőbb a határozat tervezetének kézhezvételétől számított harmadik (3.) munkanapon beérkezik a Kezelőszervhez. Az Elnök vagy a Kezelőszerv a tervezet kézbesítésétől számított harmadik (3.) munkanap lejártát követően további három (3) munkanapon belül értesíti az Etikai Bizottsági tagokat a szavazás eredményéről.
Az Etikai Bizottság ülését– ha bármelyik tag kéri – össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.
 
 
AZ ETIKAI BIZOTTSÁG FELADATAI
 
Az Etikai Bizottság az Etikai Kódexében foglaltak betartását hivatott ellenőrizni az Etikai Kódexhez csatlakozó szervezetek körében az alábbiak szerint:
 
1. A testülethez történő csatlakozási folyamat felügyelete
 
a) A tagfelvételi eljárások felügyelete
 
b) Tagfelvételi kérelem jóváhagyása
Az Etikai Bizottság dönt a tagfelvételi kérelmekről. A jelölt tag felvehető, ha tagfelvételi eljárás eredménye alapján a Bizottság meggyőződött az Etikai Kódexnek való megfelelésről. Az Etikai Bizottság egyszerű többséggel szavaz az adott jelölt szervezet tagságáról. Az elutasítást részletesen indokolni kell. A tagfelvételi eljárás menetét  az „Az Etikai Kódexnek való megfelelőség vizsgálata”című dokumentum tárgyalja részletesen.
 
 
2. Az Etikai Kódex betartásának ellenőrzése
 
Az éves monitorozási folyamat felügyelete és a monitorozási folyamat végén a Kezelőszerv által készített beszámoló áttekintése
 
b) Az Etikai Kódexben leírtak megsértése esetén a szükséges intézkedések megtétele.
 
c) Az Etikai Bizottság működése során jogosult vizsgálatokat végezni, ehhez szakértőket is igénybe vehet. Kereteit a Kezelőszerv költségvetése határozza meg. A vizsgálatokhoz szükséges adatokat az érintettektől bekérheti bizalmas ügyiratkezelés kötelezettsége mellett.
 
d) Az érintett személyeket bizottsági ülésen meghallgathatja.
 
e) Az Etikai Kódex elveinek érvényesülését az Etikai Bizottság folyamatosan ellenőrizheti, s amennyiben bárki részéről/által ezek az elvek sérültek, etikai vizsgálat lefolytatását kezdeményezi.
 
 
3. Etikai eljárás lefolytatása
 
a) Az etikai eljárás indulhat bejelentésre, a szervezetek éves monitorozásának eredménye alapján, vagy az Etikai Bizottság saját hatáskörében észleltek alapján. 
 
b) Tényállás tisztázása. Az érintett szervezetet értesíteni kell a bejelentésről, és véleményének becsatolásával a tagok álláspontja alapján az Elnök dönt arról, hogy a bejelentés etikai ügy-e. Az etikai ügy megállapításához legalább két tag egyöntetű állásfoglalása is elégséges. Szükség esetén az Etikai Bizottságot össze kell hívni.
 
c) A vizsgálatok lefolytatása
Amennyiben az Etikai Bizottság a vizsgálat mellett dönt, a szükséges lépésekről is határozatot hoz. (Ilyen lehetséges lépések például a szakértő bevonása, helyszíni szemle. dokumentumok bekérése, személyes meghallgatás.) A Kezelőszerv megszervezi, elvégzi az Etikai Bizottság által kért vizsgálatokat, és az eredményét a tagok elé tárja határozathozatalra.
 
d) Határozathozatal.
 
e) Az etikai bizottság jegyzőkönyvének és a határozatnak nyilvánosságra hozatala az atlathatosag.eu weboldalon. A határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
 
 
4. Következmények, elmarasztalás
 
Az etikai vizsgálat eredménye alapján – amennyiben etikai vétség történt – az Etikai Bizottság az alábbi lépésekre jogosult:
 
a) Felszólítja az elkövetőt a vétség megszüntetésére, és felhívja a figyelmét az elvárható magatartások jövőbeni betartására.
 
b) A vétség kiküszöbölésének módjára javaslatot tesz, majd határidőt ír elő a korrigálásra.
 
c) A megjelölt határidőig a bizottság felfüggesztheti a vétség elkövetőjének tagságát.
 
d) Javasolja, hogy az etikai vétség elkövetőjét megrovásban részesítse, valamint felajánlja szakértők segítését a vétség elhárításához, megszüntetéséhez.
 
e) Kizárás, amennyiben az előző eszközök nem vezettek eredményre, vagy a vétség olyan súlyú.
 
Az Etikai Bizottság gyűlésén megrovásban / kizárásban részesült szervezet az Önszabályozó Testület taggyűléséhez fordulhat jogorvoslatért.