Monitorozás rendje

Jelentkezés, tagfelfételi eljárás

 

Amikor egy szervezet jelentkezik, röviddel ezután tájékoztatást kap a tagfelvételi eljárás menetéről. Ezután a jelentkező szervezetektől egy Belépési Szándéknyilatkozatot kérünk. 

 

A tagfelvételi eljárás kezdetén a Kezelőszerv tájákoztatja a Testület tagjait az új jelentkezőről.  

 

A jelentkező akkor válik tagjelöltté, ha a Belépési Szándéknyilatkozat kitöltésén túlmenően befizette a monitorozási díjat, valamint megküldte a Kezelőszerv részére az Etikai Kódexben megfogalmazott kritériumok teljesítésére vonatkozó információkat (kitöltött monitorozási adatlap formájában).

 

Az eljárás további részében a szervezetet tagjelöltként tartjuk nyilván.

 

A tagfelvételi eljárás során a Kezelőszerv monitorozást végez, melynek során megvizsgálja,  hogy a tagjelölt teljesíti-e az Etikai Kódexben megfogalmazott elvárásokat. A Testület tagjai, amennyiben rendelkeznek ilyennel, a monitorozást és tagfelvételi döntést elősegítő információkat adhatnak a tagjelölt szervezetről a Kezelőszervnek.

 

Amennyiben a megfelelőségi kritériumokban foglalt anyagokkal kapcsolatban hiányosság merül fel, a Kezelőszerv visszajelzést ad a szervezetnek, hogy az érintett dokumentumok beszerzését, feltöltését pótolja, illetve ezek elkészítéséhez tanácsadással és minta dokumentumok biztosításával segítséget is nyújt.

 

A monitorozást a Kezelőszerv vezeti, aki ha szükséges, kiegészítő adatokat, információkat kérhet be. A kiegészítő információk szükség esetén kiterjedhetnek az Etikai Kódex alapelveit érintő, a megfelelőségi kritériumokon túlmenő kérdésekre is. A monitorozás végén a Kezelőszerv képviselője a tagjelölti monitorozás eredményéről tájékoztatást küld az Etikai Bizottság tagjainak. Az Etikai Bizottság az információk alapján többségi szavazással dönt a felvételről. Az Etikai Bizottságnak jogában áll a felvételt elutasítania abban az esetben is, ha a megfelelőségi kritériumok ugyan teljesültek, de az alapelvekkel kapcsolatosan mégis aggályok merültek fel a monitorozás során. 

 

A tagfelvételi eljárás maximális időtartama 6 hónap. Amennyiben ezen időszak alatt a tagjelölt nem tudja teljesíteni a tagfelvétel követelményeit, elveszíti tagjelölti státuszát, kivéve, ha erre alapos indoka van, melyet az Etikai Bizottság is elfogad. 

 

Panaszkezelés

 

Bármely természetes vagy jogi személy élhet panasszal a Testület tagjaival vagy tagjelöltjeivel szemben az Etikai Kódexben foglaltak vonatkozásában.

Panaszt írásban lehet bejelenteni, az info@atlathatosag.hu e-mail címmel. Anonim bejelentés nem lehetséges. Ha valaki anonim bejelentést tesz, a bejelentést fogadó azonosítást kér a bizalmas ügyiratkezelésnek megfelelően. A bejelentésről a Kezelőszerv elektronikus úton tájékoztatja az Etikai Bizottság tagjait. Az Etikai Bizottság többségének véleménye alapján a Kezelőszerv vagy az elnök dönt arról, hogy összehív-e ülést a bejelentés kapcsán. 

 

Az Etikai Bizottság nem foglalkozik olyan panaszok kivizsgálásával, melyek nem tartoznak az Etikai Kódex hatókörébe.

 

 

Éves monitorozás

 

A Testület minden tagja évente monitorozásra kerül. A monitorozás során a Kezelőszerv megvizsgálja, hogy az adott tagszervezet teljesíti-e az Etikai Kódex kritériumait, különös tekintettel az elmúlt időszakra vonatkozó információk közzétételére, frissítésére.

Amennyiben a monitorozási eljárás hiányosságokat tár fel egy tagszervezetnél, a Kezelőszerv az adott tekintetben hiánypótlást kér a tagszervezettől. Amennyiben a hiánypótlás a kitűzött határidőre nem valósul meg, a hiányosságot a Kezelőszerv az Etikai Bizottság elé tárja, amely döntést hoz a következmények tekintetében.